חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
25/01/2020
 
 
 
הרפורמה בתלוש השכר
חזור לרשימה
 
תאריך: 18/01/2009
כותב: עו``ד, גיל אגמון
כתובת דוא"ל:  gagmon@012.net.il
 

ביום 1.2.2009 ייכנס לתוקפו תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, התשס"ח-2008 (1). התיקון לחוק משנה באופן דרמטי את המצב המשפטי הנוהג כיום בנוגע לפירוט תנאי העבודה של העובד, בנוגע לחובות המוטלת בהקשר זה על המעביד, ובנוגע לסנקציות בגין הפרתן. ככלל, מטרת התיקון לחוק היא להבטיח שקיפות בין מקום העבודה לעובד, ובכך להגדיל את ההגנה על העובד השכיר ואת האחריות, הפיקוח והאכיפה על המעביד.  

 

לאור חשיבות העניין מצאתי לנכון להביא את עיקריו בפניכם, כלהלן:

1. החובה לנהל פנקס שכר ותלוש שכר בכתב

בהתאם לתיקון לחוק, מעביד מחויב מעתה לנהל פנקס שכר בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים, וכן למסור לכל עובד תלוש שכר. פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר יכללו את הפרטים הבאים:

· פרטי עובד - שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו.

· פרטי מעביד - שם המעביד, מספר זיהוי או מספר ח.פ., מען מקום העבודה, עסקו או מקום ההנהלה במקרה של מספר סניפים או מפעלים.

· תאריך התחלת העסקה.

· ותק מצטבר אצל המעביד או ותק במקום העבודה, לפי הגבוה מביניהם.

· לגבי עובד במשכורת - היקף השכר. לגבי עובד בשכר- בסיס השכר. לגבי עובד ששכרו נקבע לפי דירוג – יש לציין גם את דירוג העובד ודרגתו.

· תקופת התשלום :

1) תקופת התשלום שבעדה שולם השכר.

2) מספר ימי העבודה ושעות העבודה בתקופה בעדה שולם השכר.

3) מבלי לגרוע מהחובה הכללית לבצע רישום ימי ושעות עבודה של העובד, אם מדובר בעובד המקבל את שכרו באופן גלובלי יש לציין עובדה זאת במפורש.

4) מספר ימי חופשה אשר ניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה.

5) מספר ימי מחלה אשר נוצלו בתקופת התשלום ויתרת ימי המחלה הצבורה (2).

· השכר ששולם לעובד :

1) ערך השכר בעד שעת עבודה רגילה (100%).

2) השכר הרגיל.

3) תשלומים נוספים – גמול שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה וכיוב'. הכל תוך ציון סוג התשלום, מספר היחידות בעבורן שולם ואת סכום התשלום.

4) השכר והתשלומים החייבים במס הכנסה.

5) השכר והתשלומים החייבים בביטוח לאומי.

6) השכר המובא בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות. לעניין זה, שולם תשלום בעד תקופה שאינה התקופה האמורה, יש לציין לגבי אותו התשלום את התקופה בעדה שולם.

· הניכויים משכר העובד :

1) ניכוי מס הכנסה.

2) ניכוי ביטוח לאומי.

3) ניכוי דמי ביטוח בריאות.

4) ניכוי לקופת הגמל לפי הקופה שאליה משתייך העובד וסכומו.

5) כל ניכוי אחר שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו.

6) סך כל הניכויים.

· פירוט תשלומי המעביד שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכרו, כגון: הפרשות מעביד לקופת הגמל.

· פרטי פירעון השכר :

1) הסכום ברוטו במועד התשלום.

2) הסכום נטו לתשלום.

3) דרך תשלום השכר- המחאה לעובד או העברה בנקאית או כל גורם אחר שבאמצעותו משולם השכר.

2. חובת הרישום וההוכחה על המעביד

התיקון לחוק מחדש בשלושה תחומים עיקריים:

א. חובת ניהול רישום שעות עבודה באופן שוטף - התיקון לחוק מחייב את המעביד לנהל באופן שוטף רישום בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועיות, שעות נוספות, רישום שעות עבודה בפועל של כל עובדיו. מתוך כך נגזרת חובתו של המעביד לשמור את הרישומים למשך שבע שנים (היא תקופת ההתיישנות בתביעה לשעות נוספות).

חובת הרישום בפנקס השכר תיעשה באמצעים מכאניים, דיגיטאליים או אלקטרוניים. לחילופין ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.

ב. העברת נטל ההוכחה מהעובד למעביד - עד כה, העובד היה חייב להוכיח ברשומים או בקיום מתכונת קבועה כי עבד את השעות השנויות במחלוקת, שבעדן נתבע על ידו שכר (שעות עבודה, שעות נוספות, שעות עבודה במנוחה השבועית). החל מיום 1.2.2009, נטל ההוכחה לתשלום שכר בגין שעות העבודה עובר למעביד.

לפיכך, מעביד אשר לא מסר לעובד תלוש שכר, או שמסר לעובד תלוש שכר אשר לא נכללו בו הרכיבים והפרטים על שעות עבודתו ו/או על שעות נוספות, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר בניגוד להוראות החוק. לכן, יראו בשכר אשר שולם לו בפועל כשכר רגיל, שלא נכללו בו השעות הנוספות או שעות המנוחה שבועיות והגמול המתאים, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

ג. דיווח על הפרשות לפנסיה – התיקון לחוק מחייב את המעביד לציין בתלוש השכר את שיעור ההפרשות (חלק העובד וחלק המעביד) לטובת החיסכון הפנסיוני בגין אותו חודש עבור העובד. כמו כן, התיקון לחוק מחייב את המעביד לציין בתלוש השכר גם הפרשות המבוצעות בגין תקופה שאינה התקופה האמורה בתלוש.

לעניין זה יש להדגיש, סכומים המנוכים מהשכר, המעביד מחויב להעבירם ליעדם בתוך 30 יום מהיום בו רואים את השכר ממנו נוכו כשכר מולן. עד היום עמדה בפני העובד הזכות לתבוע בגין עילה של אי ביצוע הפרשות לפנסיה את החברה ואת נושאי המשרה עצמם ("הרמת מסך"). כיום, לאור התיקון לחוק, בנוסף לאמור לעיל, מעביד אשר יפר הוראה זו צפוי לעונשים כבדים (להלן).

3. שכר ועונש- קנסות מצטברים ואף מאסר למעביד

להגברת האכיפה החוק מחמיר עם מעבידים, ומטיל עליהם אחריות פלילית קפידה שבצידה קנסות כבדים ואף מאסר:

א. עונשים פליליים (3).

· מעביד אשר לא מסר לעובדו תלוש שכר עד למועד תשלום השכר בגין אותו חודש עבודה, יוטל עליו קנס בגובה 13,050 ₪ (נכון לנובמבר 2008), ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס.

· מעביד אשר מסר לעובדו תלוש שכר אשר לא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, כמפורט לעיל, יוטל עליו קנס בגובה 13,050 ₪ (נכון לנובמבר 2008), ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס.

· מעביד אשר ניכה סכומים משכרו של עובד בניגוד לחוק, יוטל על קנס בגובה 33,650 ₪ (נכון לנובמבר 2008), ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס.

· מעביד אשר ניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים, דינו – קנס בסך של עד 1,010,000 ₪ (נכון לנובמבר 2008), ובנסיבות מחמירות- 30 חודשי מאסר או קנס בסך של עד 1,212,000 ₪ (נכון לנובמבר 2008). נושא משרה אשר לא יפקח על העברת הסכומים המנוכים ליעדם צפוי לקנס אישי ששיעורו הנוכחי הוא עד סך של 202,000 ₪.

ב. עונשים אזרחיים ללא הוכחת נזק עימו על הפרת התיקון לחוק החדש.

בנוסף, בית הדין רשאי לפסוק לזכות עובד פיצויים שאינם טעונים הוכחת נזק, בשל כל תלוש שכר שלגביו:

· המעביד לא מסר לעובד, ביודעין, תלוש עד המועד החוקי.

· המעביד מסר תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר הנ"ל הקבועים בחוק.

פיצויים לדוגמה יהיו בסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים לכל תלוש. אולם, רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר.

4. כעולה מן האמור, מדובר בשינוי דרמטי, המחייב בדיקה יסודית והיערכות מצד המעבידים על מנת לוודא מוכנות למצב החוקי החדש.

5. אני מקווה כי המידע הנ"ל יסייע לכם להיערך כנדרש. ככל שנדרש סיוע כלשהו, אני עומד לרשותכם.

_____________________________________________

1. ספר החוקים 2164, ג' בתמוז התשס"ח, 6.7.2008.
2. אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.
3. מועד כניסתה לתוקף של הוראה זו הוא רטרואקטיבי, למן חודש יולי 2008 ואילך.

 


הכותב : עו"ד גיל אגמון  - משרד עורכי דין, אגמון גיל עו"ד
09-9712611
 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798