חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
23/01/2020
 
 
 
הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו
חזור לרשימה
 
תאריך: 06/09/2009
כותב: עו``ד, הילה פורת
כתובת דוא"ל: 
 

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, נועד לחייב מעסיקים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. מאמר זה מפרט את חובות המעסיק הקשורות בחובת ההודעה לעובד מכוח החוק.

 

ביום 21.6.2002 נכנס לתוקפו חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, שנועד לחייב מעסיקים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם.
 
להלן עיקרי הוראות החוק:
1. על מעביד למסור לעובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד.

2. פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בעניינים אלה:
א. זהות המעביד וזהות העובד.
ב. תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה. במקרה שחוזה העבודה אינו לתקופה קצובה, על המעביד לציין זאת במפורש.
ג. תיאור עיקרי התפקיד.
ד. ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר של העובד.
ה. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. אם נקבע שכר עבודתו של העובד על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - דירוג העובד ודרגתו.
ו. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין.
ז. יום המנוחה השבועי של העובד.
ח. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים. אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד.
ט. במקרה שהמעביד או שארגון המעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - יש לציין את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.
י. לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לענין תנאי עבודה של עובדו של המעביד – יש לפרט את תנאי העבודה (כמפורט בסעיפים א' - ט' הנ"ל) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד ומעביד.

3. בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.
 
4. שר העבודה והרווחה הוסמך לקבוע פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה וכן סוגי מעבידים שיהיו פטורים מהחובה על פי חוק זה, באופן מלא או חלקי.
 
5. במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה הנ"ל, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך 30 ימים מהיום שנודע לו על השינוי. לענין זה "שינוי" - למעט אלה:
א. שינוי הנובע משינוי בדין.
ב. עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(ה) דלעיל.
ג. שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד, כמשמעותו בחוק הגנת השכר.
 
6. מעביד המפר את חובתו לפי סעיפים 1, 5 או 11, שבסקירה זו, דינו הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין (מדובר על עבירה של אחריות קפידה).
 
7.
הסמכות הייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת חוק זה הינה של בית הדין האזורי לעבודה.
 
8.
הוראות החוק באות להוסיף על זכותו של עובד לקבלת מידע מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
 
9. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.
 
10. הוראות חוק זה לא יחולו על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.
 
11. לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצל המעביד לפני 21.6.2002:
המעביד ימסור לעובד הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב.
 
12. לגבי עובד שהתחיל את עובדתו אצל המעביד לפני 23.12.2007: המעביד ימסור לעובד הודעה בכתב על המפורט בסעיף 2(י) הנ"ל, אם רלבנטי, עד ליום 22.1.2008.

מסירת הודעה לנער עובד על תנאי עבודתו
בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (להלן – החוק), תוקן חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, באופן שעל מעסיק המעביד עובד שהוא נער (כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953), למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו.

כמו כן, במידה שחל שינוי בתנאי העבודה של הנער, כפי שפורטו בהודעה הנ"ל, על המעסיק למסור לנער הודעה על כך בתוך שבעה ימים, מהיום שנודע לו על השינוי, למעט בשל שינויים אלה:
א. שינוי הנובע משינוי בדין;
ב. עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(ה) דלעיל.
ג. שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד, כמשמעותו בחוק הגנת השכר.

סייג לתחולת החוק:
הוראות חוק זה לא יחולו לגבי נער שתקופת עבודתו אינה עולה על שבעה ימים.

תחילה ותחולה:
תחילת החוק ביום 10.9.2009. חובת המעביד למסור הודעה לנער כאמור לעיל, תחול לגבי נער שהתחיל את עבודתו לפני יום 10.9.2009, לא יאוחר משבעה ימים מיום 10.9.2009.
 
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002:
בתקנות אלה נקבעו הטפסים, לצורך הודעה שעל המעביד למסור לעובד בדבר תנאי עבודתו לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002.

בתקנות מפורטים שלושה טפסים:
א.   הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה.
ב.   הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים.
ג.    הודעה על שינוי בתנאי העבודה.
 
עוד נקבע כי מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יהיה פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת מבלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק. 
* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים www.hilaporat.co.il

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
1.
הודעה בדבר תאני עבודה - 15/10/2009 - נורית
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798