חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס` 10), התשע``ד-2013


הגדלת מספר ימי ההיעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מגבלות נזקק לו
על פי התיקון לחוק, מספר הימים שעובד יוכל לזקוף בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי וכן הימים הנוספים להם העובד זכאי בנסיבות המפורטות להלן יגדל מ- 15 ל- 18.
נוספים, בהתקיים אחד מאלה (להלן: "הנסיבות המיוחדות"):

  1. בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;
  2. בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;
  3. הוא הורה יחיד;
  4. האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.

תשלום דמי מחלה עבור חלקי ימים
על פי התיקון לחוק, עובד שנעדר כאמור בסעיף 1ב לחוק, כמפורט לעיל, זכאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו גם חלקי ימי היעדרות, ולא רק ימים מלאים. חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון
על פי התיקון לחוק, עובד שנעדר כמפורט לעיל, יהיה זכאי לדמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות.

היעדרות ללא ניכוי מהשכר
על פי התיקון לחוק, עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, שעבד במשך שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות, בלא ניכוי משכר עבודתו. בהתקיים אחת מהנסיבות המיוחדות המפורטות לעיל, יהיה זכאי העובד להיעדר 52 שעות נוספות בשנה ללא ניכוי משכרו, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדר מכוח הוראה זו. זכות זו של העובד היא בנוסף לכל זכות המוקנית לו מכוח החוק.
הזכות להיעדר ללא ניכוי מהשכר כאמור מוקנית גם לעובד במשרה חלקית באופן יחסי להיקף משרתו.

החרגת מוגבלות זמנית
על פי התיקון לחוק, הוראות סעיף 1ב לחוק, המפורטות לעיל, לא יחולו על עובד, שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, שמוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות.

תחולה
תחילתו של התיקון לחוק ב- 01.01.2014.

קישור לתיקון בחוק

 


הכותב:
שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798