הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה)

להלן הוראות ההיתר:
 1. היתר להעבדה בשעות נוספות

  א. על אף האמור בסעיף 3 להיתר כללי להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות בתקופת תוקפו של היתר זה ניתן להעביד עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות ובלבד שהעובד הביע את הסכמתו לכך.
  ב. לא יועסק עובד בשמירה לפי היתר זה מעל ל40 שעות נוספות בשבוע.

   
 2. תחולה

  היתר זה יחול לגבי עובד בשמירה המועסק לא יותר משישה ימים בשבוע עבודה.
   
 3. תוקף

  תוקפו של היתר זה מיום פרסומו עד ליום שבו תפוג ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום י' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014), הארכתה או חידושה.
 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" (מאת הילה פורת, עו"ד).המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספר הנוסף: "הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ו- "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים".

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798