חוק להחלפת המונח מעביד

­­­


חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014*

החלפת מונח

1.

בחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום –

 

 

 

(1)       במקום "מעביד" יבוא "מעסיק";

 

 

 

(2)       במקום "למעביד" יבוא "למעסיק";

 

 

 

(3)       במקום "ומעביד" יבוא "ומעסיק";

 

 

 

(4)       במקום "המעביד" יבוא "המעסיק";

 

 

 

(5)       במקום "במעביד" יבוא "במעסיק";

 

 

 

(6)       במקום "כמעביד" יבוא "כמעסיק";

 

 

 

(7)       במקום "שמעביד" יבוא "שמעסיק";

 

 

 

(8)       במקום "ממעביד" יבוא "ממעסיק";

 

 

 

(9)       במקום "והמעביד" יבוא "והמעסיק";

 

 

 

(10)     במקום "ושהמעביד" יבוא "ושהמעסיק";

 

 

 

(11)     במקום "שהמעביד" יבוא "שהמעסיק";

 

 

 

(12)     במקום "שלמעביד" יבוא "שלמעסיק";

 

 

 

(13)     במקום "ולמעביד" יבוא "ולמעסיק";

 

 

 

(14)     במקום "מהמעביד" יבוא "מהמעסיק";

 

 

 

(15)     במקום "מעבידו" יבוא "מעסיקו";

 

 

 

(16)     במקום "למעבידו" יבוא "למעסיקו";

 

 

 

(17)     במקום "ממעבידו" יבוא "ממעסיקו";

 

 

 

(18)     במקום "כמעבידו" יבוא "כמעסיקו";

 

 

 

(19)     במקום "שמעבידו" יבוא "שמעסיקו";

 

 

 

(20)     במקום "ושמעבידו" יבוא "ושמעסיקו";

 

 

 

(21)     במקום "ומעבידו" יבוא "ומעסיקו";

 

 

 

(22)     במקום "מעבידה" יבוא "מעסיקה";

 

 

 

(23)     במקום "ומעבידה" יבוא "ומעסיקה";

 

 

 

(24)     במקום "ממעבידה" יבוא "ממעסיקה";

 

 

 

(25)     במקום "למעבידה" יבוא "למעסיקה";

 

 

 

(26)     במקום "כמעבידה" יבוא "כמעסיקה";

 

 

 

(27)     במקום "מעבידם" יבוא "מעסיקם";

 

 

 

(28)     במקום "ומעבידם" יבוא "ומעסיקם";

 

 

 

(29)     במקום "למעבידם" יבוא "למעסיקם";

 

 

 

(30)     במקום "ומעבידיהם" יבוא "ומעסיקיהם";

 

 

 

(31)     במקום "העבדה" יבוא "העסקה";

 

 

 

(32)     במקום "להעבדה" יבוא "להעסקה";

 

 

 

(33)     במקום "העבדת" יבוא "העסקת";

 

 

 

(34)     במקום "להעבדת" יבוא "להעסקת";

 

 

 

(35)     במקום "כהעבדה" יבוא "כהעסקה";

 

 

 

(36)     במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";

 

 

 

(37)     במקום "העבדתם" יבוא "העסקתם";

 

 

 

(38)     במקום "העבדתו" יבוא "העסקתו";

 

 

 

(39)     במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";

 

 

 

(40)     במקום "להעבידו" יבוא "להעסיקו";

 

 

 

(41)     במקום "להעבידם" יבוא "להעסיקם";

 

 

 

(42)     במקום "להעביד" יבוא "להעסיק";

 

 

 

(43)     במקום "שהעבידו" יבוא "שהעסיקו";

 

 

 

(44)     במקום "העבדתה" יבוא "העסקתה";

 

 

 

(45)     במקום "העבדתן" יבוא "העסקתן";

 

 

 

(46)     במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";

 

 

 

(47)     במקום "להעבידה" יבוא "להעסיקה";

 

 

 

(48)     במקום "העביד" יבוא "העסיק";

 

 

 

(49)     במקום "שהעבדתו" יבוא "שהעסקתו";

 

 

 

(50)     במקום "מעבידים" יבוא "מעסיקים";

 

 

 

(51)     במקום "המעבידים" יבוא "המעסיקים";

 

 

 

(52)     במקום "שמעבידים" יבוא "שמעסיקים";

 

 

 

(53)     במקום "והמעבידים" יבוא "והמעסיקים";

 

 

 

(54)     במקום "ומעבידים" יבוא "ומעסיקים";

 

 

 

(55)     במקום "למעבידים" יבוא "למעסיקים";

 

 

 

(56)     במקום "שהמעבידים" יבוא "שהמעסיקים";

 

 

 

(57)     במקום "במעבידים" יבוא "במעסיקים";

 

 

 

(58)     במקום "הועבד" יבוא "הועסק";

 

 

 

(59)     במקום "שהועבד" יבוא "שהועסק";

 

 

 

(60)     במקום "הועבדה" יבוא "הועסקה";

 

 

 

(61)     במקום "מועבד" יבוא "מועסק";

 

 

 

(62)     במקום "המועבד" יבוא "המועסק";

 

 

 

(63)     במקום "ומועבד" יבוא "ומועסק";

 

 

 

(64)     במקום "כמועבד" יבוא "כמועסק";

 

 

 

(65)     במקום "שמועבד" יבוא "שמועסק";

 

 

 

(66)     במקום "מועבדים" יבוא "מועסקים";

 

 

 

(67)     במקום "שמועבדים" יבוא "שמועסקים";

 

 

 

(68)     במקום "המועבדים" יבוא "המועסקים";

 

 

 

(69)     במקום "המועבדות" יבוא "המועסקות";

 

 

 

(70)     במקום "מועבדת" יבוא "מועסקת";

 

 

 

(71)     במקום "יועבד" יבוא "יועסק";

 

 

 

(72)     במקום "שיועבד" יבוא "שיועסק";

 

 

 

(73)     במקום "יועבדו" יבוא "יועסקו";

 

 

 

(74)     במקום "תועבד" יבוא "תועסק";

 

 

 

(75)     במקום "העביד" יבוא "העסיק";

 

 

 

(76)     במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";

 

 

 

(77)     במקום "יעביד" יבוא "יעסיק";

 

 

 

(78)     במקום "יעבידנה" יבוא "יעסיקנה";

 

 

 

(79)     במקום "כמועבדת" יבוא "כמועסקת".

 

 

 

(80)     במקום "יחסי עובד מעביד" או "יחסי עובד-מעביד" יבוא "יחסי עבודה";

 

 

 

(81)     במקום "יחסי עובד ומעביד" יבוא "יחסי עבודה";

 

 

 

(82)     במקום "ביחסי עובד ומעביד" יבוא "ביחסי עבודה";

 

 

 

(83)     במקום "כיחסי עובד ומעביד" יבוא "כיחסי עבודה";

 

 

 

(84)     במקום "מיחסי עובד ומעביד" יבוא "מיחסי עבודה".

 

תיקון פקודת מס הכנסה

[מס' 201]

2.

בפקודת מס הכנסה[1], בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מנהל" יבוא:

 

 

 

""מעביד", "מעסיק" – מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה;".

 

תיקון חוק הביטוח הלאומי

[מס' 158]

3.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[2], בסעיף 1 –

 

 

 

(1)       אחרי ההגדרה "מדד" יבוא:

 

 

 

 

""מעביד", "מעסיק" – מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה;";

 

 

 

(2)       בהגדרה "עובד", במקום "יחס של עובד ומעביד" יבוא "יחסי עבודה".

 

 

 

תוספת

 

 

 

(סעיף 1)

 

[מס' 2]

1.

פקודת מחלקת העבודה, 1943[3], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 6(ז);

 

 

2.

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945[4];

 

[מס' 14]

3.

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951‏[5], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 25(א1)(2) ו-33;

 

[מס' 14]

4.

חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951‏[6], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 37;

 

[מס' 16]

5.

חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953‏[7], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 26(ב) ו-30(ב);

 

[מס' 4]

6.

חוק החניכות, התשי"ג–1953‏[8], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 15(ב), 20(ב)(2), 26(ב) ו-27(ג), המילה "המעבידים" בסעיף 20(א) והמילה "והמעבידים" בסעיף 15(ד);

 

[מס' 8]

7.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954‏[9], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 8ד(ז), 10(ב) ו-28(ב), והמילה "ומעבידים" בסעיף 34;

 

[מס' 52]

8.

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954‏[10], למעט המילה "המעבידים" בסעיף 21;

 

 

[מס' 9]

9.

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957[11], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 1, 2, 8(1), 15(2), 17, 24, 26, 32, 33ה ו-34,  והמילה "המעבידים" בסעיפים 16(2), 33א ו-33ז;

 

[מס' 7]

10.

חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957[12], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 2, 4, 7(3), 19, 37ב(ד) ו-39, והמילה "המעבידים" בסעיף 39;

[מס' 28]

11.

חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958‏[13], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 24(ה) רישה ובסעיף 32;

 

 

[מס' 21]

12.

חוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959[14], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 10, 50(ב) ו-90, והמילה "המעבידים" בסעיפים 50(א)(3) ו-53;

 

[מס' 37]

13.

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961[15], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 21(6);

[מס' 29]

14.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963‏[16], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 32;

 

[מס' 15]

15.

חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963[17];

 

[מס' 9]

16.

חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז–1967‏[18], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 3(ד) ו-39א(ב)(5), והמילה "המעבידים" בסעיף 28(ב);

 

[מס' 63]

17.

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969[19];

 

[מס' 46]

18.

חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969‏[20], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 11א, 16א(ב)(5), 18(ה), 25(2), 27(ב1), 30(ב), 31(א) ו-34;

 

[מס' 7]

19.

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל–1970[21];

 

[מס' 55]

20.

חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970[22];

 

[מס' 5]

21.

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976‏[23];

 

[מס' 5]

22.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏[24], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 6ב(ב) ו-18(ג);

 

[מס' 20]

23.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988‏[25];

 

[מס' 17]

24.

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991‏[26], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 1ח(ג)(1) ו-6ב;

 

[מס' 12]

25.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993‏[27], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 2;

 

[מס' 4]

26.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד–1993‏[28];

 

[מס' 5]

27.

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה–1994[29];

 

[מס' 10]

28.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996‏[30], למעט המילים "מעבידים" ו"המעבידים" בסעיף 10א(ב) ו-(ג);

 

[מס' 4]

29.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996‏[31];

 

[מס' 3]

30.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז–1997‏[32], למעט המילה "מעבידים" בפרט (8) לתוספת;

 

[מס' 2]

31.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1998‏[33];

 

[מס' 11]

32.

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998‏[34];

 

[מס' 12]

33.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏[35], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 9(ג) ו-17(ד)(2);

 

 

34.

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס–2000‏[36];

 

[מס' 5]

35.

חוק מידע גנטי, התשס"א–2000[37];

 

 

36.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א–2001‏[38], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 10(1) ו-13(ב);

 

[מס' 5]

37.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב–2002‏[39], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 2(א)(9) ו-2(ג);

 

[מס' 17]

38.

פרק ט"ז לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003[40], למעט המילה "מעביד" בסעיף 95א;

 

[מס' 4]

39.

חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004‏[41];

 

[מס' 4]

40.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006‏[42];

 

[מס' 8]

41.

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006[43], למעט המילה "מעבידים" בהגדרה "תביעה" בפרט 10(3) לתוספת השנייה;

 

[מס' 2]

42.

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז–2007[44], למעט המילה "מעבידים" בסעיף 9;

 

[מס' 4]

43.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011‏[45], למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 2 ו-19(א)(2);

 

 

44.

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012[46];

 

[מס' 2]

45.

חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג–2013[47].

 

           
 

 

 

 

 

 

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

נפתלי בנט

שר הכלכלה

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

 

 

 


הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל


* התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), עמ' 44.

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ'...

[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ'...

[3] ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' (ע) 1, (א) 2; ס"ח התשי"ד, עמ' 208.

[4] ע"ר 1945, תוס' 1, עמ' (ע) 62, (א) 80.

[5] ס"ח התשי"א, עמ' 204; התש"ע, עמ' 276.

[6] ס"ח התשי"א, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 575.

[7] ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ב, עמ' 478.

[8] ס"ח התשי"ג, עמ' 108; התשס"ז, עמ' 113.

[9] ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשס"ה, עמ' 693.

[10] ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"ד, עמ' 330.

[11] ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשס"ט, עמ' 316.

[12] ס"ח התשי"ז, עמ' 58; התש"ן, עמ' 85.

[13] ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשע"ב, עמ' 582.

[14] ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"ב, עמ' 154.

[15] ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"א, עמ' 933.

[16] ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התשע"ד, עמ' 390.

[17] ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשע"א, עמ' 932.

[18] ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשס"ח, עמ' 515.

[19] ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ד, עמ' 347.

[20] ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ד, עמ' 328.

[21] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337; ס"ח התשס"ה, עמ' 692.

[22] ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"ד, עמ' 210.

[23] ס"ח התשל"ו, עמ' 206; התשע"א, עמ' 670.

[24] ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 617.

[25] ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ד, עמ' 329.

[26] ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ג, עמ' 227.

[27] ס"ח התשנ"ג, עמ' 134; התשע"ד, עמ' 555.

[28] ס"ח התשנ"ד, עמ' 33; התשע"ד, עמ' 293.

[29] ס"ח התשנ"ה, עמ' 66; התש"ע, עמ' 500.

[30] ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשע"ב, עמ' 75.

[31] ס"ח התשנ"ו, עמ' 230 ; התשע"ד, עמ' 339.

[32] ס"ח התשנ"ז, עמ' 66; התשס"ח, עמ' 574.

[33] ס"ח התשנ"ח, עמ' 236; התשס"ט, עמ' 243.

[34] ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ד, עמ' 263.

[35] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ג, עמ' 40.

[36] ס"ח התש"ס, עמ' 222.

[37] ס"ח התשס"א, עמ' 62; התשע"א, עמ' 959.

[38] ס"ח התשס"א, עמ' 378.

[39] ס"ח התשס"ב, עמ' 210; התשע"א, עמ' 1029.

[40] ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשע"ב, עמ' 746.

[41] ס"ח התשס"ד, עמ' 46; התשע"ב, עמ' 92.

[42] ס"ח התשס"ו, עמ' 396; התשע"ד, עמ' 556.

[43] ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ד, עמ' 433.

[44] ס"ח התשס"ז, עמ' 128; התש"ע, עמ' 277.

[45] ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ג, עמ' 201.

[46] ס"ח התשע"ב, עמ' 176.

[47] ס"ח התשע"ג, עמ' 90 ועמ' 106.

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798