איסור פיטורי עובדת בהריון - ידיעת המעביד על עובדת ההיריון

 
תשובה 
חוק עבודת נשים קובע איסור ברור וחד משמעי לפיו חל איסור על מעביד לפטר עובדת הרה אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה. השר אינו רשאי לתת היתר שכזה אם הוא סבור שהפיטורים קשורים להריון.
 
כלומר, השר חייב לבדוק מהי סיבת הפיטורים. אם למשל יתברר כי הפיטורים הינם בשל צמצומים במקום העבודה או בשל תפקוד לקוי של העובדת - הוא רשאי להתיר את פיטוריה.
 
הוראת חוק זו חלה הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית, בתנאי שעבדה באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.
גם אם מדובר בעובדת שעבדה עפ"י חוזה למספר חודשים קצוב מראש (12 חודשים או יותר, או לתקופה הפחותה מ-12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה), והחוזה הגיע לסיומו בעת שהעובדת הרה, רואים את סיום החוזה כפיטורים.
 
כלומר, מעבידה של אותה עובדת חייב לקבל היתר לפיטוריה משר התעשייה המסחר והתעסוקה.
 
באשר לאי ידיעת המעביד על ההיריון
 
בפסיקה נקבע כי לאי ידיעת המעביד על ההיריון יש ערך כראיה, הקשור לקבלת ההיתר לפיטורים משר התעשייה המסחר והתעסוקה. אם מפקח העבודה הראשי (שאליו הועברה הסמכות מהשר) שוכנע, שבעת מסירת ההודעה על הפיטורים לא ידע המעביד שהעובדת הרה - יש בכך ראיה משכנעת לכך, שהפיטורים לא היו בגלל ההיריון.
 
עם זאת, גם אם המעביד ידע, שהעובדת בהריון, אין פירוש הדבר בהכרח כי הפיטורים היו בשל ההיריון, ויש לבדוק את סיבתם האמיתית.
 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798