תיקון בחוק הודעה לעובד- מסירת הודעה למועמד לעבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 (להלן – "החוק" ), מחייב מעסיק למסור לעובד בכתב הודעה שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. החוק מפרט אלו תנאי עבודה צריכים להיות כלולים בהודעה ואף קובע סנקציות על מעסיק המפר את הוראות החוק.
 
ביום 16/12/2014 פורסם תיקון מס' 6 לחוק (חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)(תיקון מס' 6), התשע"ה – 2014 ) שהוסיף חובה על המעסיק למסור הודעות למועמד לעבודה.
 
בהתאם לתיקון לחוק, שיכנס לתוקפו ביום 31/1/2015 :
1.      על מעסיק למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה) הודעה בכתב על :     
1.1  התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון.
1.2  אי קבלתו לעבודה של המועמד. הודעה כאמור תמסר לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
 
2.      ההודעות יכללו, בין השאר, את הפרטים הבאים:
שם המעסיק, שם המועמד לעבודה, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון ושמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
 
3.      החובה למסור למועמד לעבודה את ההודעות הנ"ל לא תחול על מועמד לעבודה :
3.1  בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים.
3.2  בעבודה בענף ההסעדה.
3.3  בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ- 25 עובדים.
 
4.      ניתן למסור את ההודעות גם באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר.
 
 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה"

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798