מעסיק/ה עובדים ? - אז כדאי שתכיר/י את חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס``ב-2002


** עיקרי החוק:

החוק קובע כי על מעסיק למסור לעובד, בתוך 30 יום מהיום בו העובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפורטו תנאי העבודה של העובד. סעיף 2(א) לחוק מפרט את תוכן ההודעה ואת העניינים שיש לכלול בה, בין היתר:

  • זהות המעסיק וזהות העובד.
  • תאריך תחילת העבודה.
  • תיאור עיקרי התפקיד.
  • שם ותפקיד הממונה הישיר של העובד.
  • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
  • אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד.
  • יום המנוחה השבועי של העובד.
  • התשלומים שעל העובד והמעסיק להפריש עבור תנאים סוציאליים של העובד.
  • שם ארגון העובדים ומענו.

(רשימה זו של העניינים היא חלקית ומוצע לעיין בנוסח החוק).

זאת ועוד, החוק קובע בנוסף כי על כל שינוי בתנאי עבודתו של העובד, כאמור לעיל, על המעסיק החובה להודיע על כך לעובד בתוך 30 יום מהיום שאירע השינוי. 

באחד מפסקי הדין המנחים בנושא שניתנו בביה"ד הארצי לעבודה נפסק כי : "הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו אינה עניין טכני, אלא מהווה חלק מהחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ביחסי העבודה. בין תכליותיה – ליידע את העובד באופן שקוף ומלא על כל תנאי עבודתו; לייתר אי הבנות או סימני שאלה ביחס לתנאי העבודה; ולמנוע מחלוקות משפטיות לגבי תנאי עבודתו המוסכמים" (ע"ע 154/10 שניידר נ'  ניצנים אבטחה בע"מ).

בתיקון לחוק שנערך בשנת 2014, התווספה על מעסיק אשר מעסיק למעלה מ-25 עובדים החובה להודיע למועמד לעבודה בכתב בדבר התקדמות הליכי המיון, אי קבלתו לעבודה, ועוד פרטים נוספים הקשורים לתהליך המיון כמפורט בחוק. חובה זו אינה חלה על עבודה שמשכה קצר מ-30 ימים ואינה חלה בענף ההסעדה. 

** הסנקציות בגין הפרת החוק:

היות והחוק לא יושם על ידי מעסיקים ואף לא נאכף בוצע בשנת 2011 תיקון לחוק אשר במסגרתו התווספו שתי סנקציות על מעסיקים אשר יפרו את הוראותיו:

1. הסנקציה הראשונה הינה קביעת פיצוי כספי לדוגמא, שאינו תלוי בנזק, בסכום שלא יעלה על 15,000 ש"ח למעסיק אשר לא ימסור לעובד הודעה לעובד בהתאם לחוק.  במספר פסקי דין אשר ניתנו בבתי הדין לאחרונה נפסק כנגד מעסיקים, אשר לא מסרו הודעה לעובד כמתחייב עפ"י חוק, פיצויי כספי. כך, בפסק דין נגד חברת ביטוח נפסק פיצוי בסך של 5,000 ₪ (סע"ש 38486-12-12 הילה אברהם נ' איכויות סוכנות לבטוח חיים (2001) בע"מ) ובפסק דין נגד חברת אבטחה שירותים וניקיון נפסק פיצוי בסך של 5,000 ₪ בסעש (י-ם) 8156-03-13 אנדריי זגרודני נ' מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע"מ).

2. הסנקציה השנייה הינה קביעת היפוך נטל ההוכחה. שעה שבהליך רגיל מחויב העובד להוכיח את תביעתו כנגד המעסיק בבחינת 'המוציא מחברו עליו הראיה', הרי שבמקרה בו לא מסר המעסיק לעובד הודעה עפ"י חוק זה, נטל ההוכחה מתהפך בעניינים השנויים במחלוקת והמופיעים בסעיף 2(א) לחוק, אשר פורטו לעיל, והוא מוטל על המעביד.

הנה כי כן, אלו על קוצו של יוד עיקרי החוק. להבהרות נוספות אשמח לעמוד לרשותכם. 


עו"ד מסיקה לוטם
מתמחה בתחום דיני העבודה
משרדה ממוקם באזור התעשייה בקדימה צורן

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798