העלאה הדרגתית של שכר המינימום

 
בהתאם לחוק, שכר המינימום יעודכן באופן הדרגתי כמפורט להלן:
1. בתקופה שמיום 1/4/2015 ועד ליום 31/3/2016 – שכר המינימום יהיה 4,650 ₪ לחודש ו-25 ₪ לשעה.
 
2. בתקופה שמיום 1/4/2016 ועד ליום 30/6/2016 (להלן - "התקופה השניה") - שכר המינימום יהיה 4,650 ₪ לחודש או 47.5% מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום 1/4/2016, הגבוה מביניהם.
 
3. בתקופה שמיום 1/7/2016 ועד ליום 31/12/2016 - שכר המינימום יהיה הסכום בתקופה השנייה או 4,825 ₪ לחודש, הגבוה מביניהם.
 
4. מיום 1/1/2017 עד תום תוקפו של החוק – שכר המינימום יהיה 5,000 ₪ לחודש.
תוקפו של החוק: עד ליום הקודם ליום הקובע. "היום הקובע" = היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי חוק שכר מינימום, אלמלא הוראות העדכון ההדרגתי הנ"ל, עולה על שכר המינימום לחודש כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום.
 
 

* המאמר לקוח מתוך הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה"

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798