דמי הבראה

 
להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בענין תשלום דמי הבראה:
 
• מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:
 
בתום שנת העבודה הראשונה 5 ימי הבראה
עבור שנת העבודה השניה והשלישי   6 ימי הבראה לכל שנה
עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית       7 ימי הבראה לכל שנה
עבור שנת העבודה ה- 11 עד ה- 15  8 ימי הבראה לכל שנה
עבור שנת העבודה ה- 16 עד ה- 19 9 ימי הבראה לכל שנה
עבור שנת העבודה ה- 20 ואילך  10 ימי הבראה לכל שנה  
 
• לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.
 
• עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו (על פי ע"ע 122/03 אבנר וקסמן נ. אי.טי.סי.24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע"מ, עובד שפוטר לאלתר ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת, סמוך לסיום שנת עבודה, יהיה זכאי לפיצוי בגובה דמי ההבראה שהיה מקבל, אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בפועל). עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
 
• העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה.
 
• קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
 
• בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
 
• למען הסר ספק, מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.
 
• עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.
 
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי, החל מיום 1.7.2014, הינו 378 ש"ח.*
 
מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, החל מיום 1.6.2014, הינו 427 ש"ח. 
 

* המאמר לקוח מתוך הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798