מדריך זכויות לבני הנוער העובדים בחופשת הקיץ

 
 1. גיל העסקה 
אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
 
במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה, התש"ט – 1949. לגבי הנערים שחל עליהם חוק לימוד חובה ניתן להעסיקם רק בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 2(ב) לחוק. 
 
2. פנקס עבודה
כיום אין חובה על המעסיק לדרוש פנקס עבודה. במקום זאת, נדרש המעסיק להחזיק במקום העבודה של הנער/ה צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה בצירוף אישור רפואי להעסקתו מרופא משפחה או ילדים שבו הרופא נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של הנער.
 
3. שעות עבודה
נער יועסק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
 
ניתן להעסיק בני 16 ומעלה במקום עבודה שמותר לעבוד בו יותר מ-8 שעות ביום, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951  – עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות. העסקה בשעות נוספות אסורה.
 
אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי שבת וראשון).
 
4. הפסקות
לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ביום שלפני המנוחה השבועית או חג, יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות.
 
על המעסיק לתת לנער העובד הפסקות לשם שימוש לשל הנער בחדר השירותים בהתאם לצרכיו.
 
5. עבודת לילה
בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער (מי שלא מלאו לו 16 שנה) שחוק לימוד חובה חל עליהם,  צעיר (מי שמלאו לו 16),  שחוק לימוד חובה לא חל עליהם לא יועסקו בין השעות 22:00 – 08:00.
 
בהתאם למדיניות האכיפה במשרד ותיקון החקיקה שהמשרד מקדם, בני נוער שגילם הוא 16 עד 18,  ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת העובד לביתו.
 
6.רישום שעות העבודה
חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה. מומלץ כי בני הנוער יערכו רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.
 
7. נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד 26.40₪ ליום עבודה).
 
לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.
 
8.לא קיים דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"
כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.
 
9. תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.
 
10. קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.
 
11. חוק הודעה לעובד 
חובה למסור לכל נער ונערה הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות טופס שמטרתו להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. מסירת הודעה לעובד תעשה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה.
 
שכר המינימום לבני נוער עובדים
שכר מינימום נוער- 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש (עד 40 שעות שבועיות) שעה

עד 16

עד 17

עד 18

חניך

70%

75%

83%

60%
3,255.00 ₪

3,487.50 ₪

3,859.50 ₪

2,790.00 ₪
18.82 ₪

20.16 ₪

22.31 ₪

16.13 ₪

 


הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798