הוראות ביצועיות בנוגע ליישום צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים בעלי מוגבלות:

 
לאחרונה, פורסמה החלטת ועדת המעקב של נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית, הקובעת כי אדם עם מוגבלות הוא אחד מאלה:
 
א. בעל מוגבלות של 40% ומעלה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה, או משרד הבריאות.
ב. אדם שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי ביטוח לאומי, משרד הרווחה, או משרד הבריאות.
ג. נכה צה"ל שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון.
 
שימו לב - אכיפת החוק על ידי משרד הכלכלה מתחילה בימים אלה ממש.
 
מומלץ להיערך בהתאם.
 
 
עדכון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976: ביום 4.11.2015, נכנס לתוקפו התיקון לתקנות דמי מחלה, לפיו בוטלה הדרישה לכלול האישור המחלה את איבחון המחלה.
עוד נקבע בתיקון לתקנות כי אין בכך כדי לגרוע מהוראות החוק בנוגע לחובת מסירת אישורי מחלה על ידי העובד או זכות המעסיק לבחון את כושרו של העובד לבצע את עבודתו.  
 

עו"ד קרן זיו, מתמחה במשפט העבודה וביחסי עבודה קיבוציים ואישיים. 
keren@kzlaw.co.il | 03-6114055 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798