קריאת השכמה למעסיקים – יש בקושי שבועיים להיערך לביצוע תשלומים לקופות גמל!

 
תשלומים לקופת גמל, במה מדובר?
 
המונח 'קופות גמל' מתייחס לקשת רחבה של מוצרים – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה, קרנות השתלמות ועוד. ההוראות שבתקנות חלות על תשלומים לכל המוצרים הנ"ל.
 
מתי יש לשלם לקופת גמל?
 
מאד פשוט, לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין שני אלה: (1) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד; (2) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 
איזה דיווח יש למסור כשמשלמים לקופת גמל?
 
נקבעה בתקנות רשימה מפורטת של נתונים אותם על המעביד להעביר לחברה המנהלת את קופת הגמל. בתקנה 3(א)(1) רשימה של נתונים אשר מתייחסים למעביד, לקופה ולהפקדהלחצו כאן לרשימה.  ובתקנה 3(א)(2) רשימה של נתונים אשר מתייחסים לעובד לחצו כאן לרשימה. הכלל – יש להעביר את הדיווח לחברה המנהלת במועד בו יש לבצע את התשלומים. ואולם, ישנם חריגים לכלל:
  • אין צורך בדווח כל זמן שאין שינוי בכל הפרטים שמסרתם בדווח הקודם. 
  • אין צורך בדווח כל זמן שאין שינוי בסכום ההפקדה בעד עובד.
  • אין צורך בדווח אם הוריתם לחברה המנהלת לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.
  • אין צורך בדווח אם החברה המנהלת אישרה לכם לא לדווח במועד ההפקדה.
מה צריך לכלול דווח כאשר מפסיקים לשלם לקופת גמל?
 
שוב – התקנות קובעות רשימת פרטים. לחצו כאן. אם הפסקתם את ההפקדות בשל ניתוק יחסי עובד מעביד יש להעביר את הנתונים הנ"ל לחברה המנהלת ביחד עם הודעה בעניין מעמדם של כספי פיצויים ערוכה לפי הנוסח שנקבע בתקנות – לחצו כאן. אם הפסקתם את ההפקדות מסיבה אחרת, למשל חל"ת, עליכם להעביר את הנתונים הנ"ל במועד בו היה אמור להיות מועבר התשלום.
 
איך מעבירים את הדיווח?
 
על הדיווח להיעשות באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. ביום 6.5.2015 פרסמה הממונה חוזר שמספרו 2015-9-18 בעניין "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני". לחצו כאן לנוסח המלא של החוזר. נקבע בחוזר, כי הנתונים יועברו בקובץ אלקטרוני במבנה XML בתקשורת מוצפנת ומאובטחת. את המבנה המלא שלה קובץ תוכלו למצוא בחוזר עצמו. שימו לב בעיקר לנספח ה' – ממשק מעסיקים ולגיליון מספר 2 הנזכר בו שאליו יש קישור אשר בו מבנה הדיווח השוטף הנדרש.
 
מה יקרה אם נפר את הוראות התקנות?
 
ובכן זה יכול להיות מאד לא נעים. ראשית, בגין איחור בתשלום לקופות יהיה עליכם לשלם ריבית פיגורים. שנית, שימו לב להוראת סעיף 2(א) לחוזר הממונה מיום 27.12.2015 שמספרו 2015-9-35 (לחצו כאן), בעניין "תשלומים לקופת גמל'. בחוזר הורתה הממונה לחברות המנהלות את קופות הגמל להעביר אליה פרטי מעסיקים שלא מדווחים כנדרש ואף להזהיר אותם, כי היא מוסמכת להטיל עליהם עיצומים כספיים. מדובר בעיצומים מכוח סעיף 43(א) לחוק קופות גמל אשר קובע 'מחירון' של עיצומים בסכומים נכבדים ביותר. נסבר את עיניכם ונספר, כי מעסיק אשר "לא מסר לחברה מנהלת, בעת הפקדת כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2)" מסתכן בעיצום של ... 200,000 ₪!
 
אז איך נישן בלילה?
 
אין מנוס אלא לבחור בין אחד משני אלו...ללמוד היטב את ההוראות הנ"ל, להטמיע אותן במחלקת השכר של הארגון ולהקפיד על ביצוע מדויק; או, להתקשר עם גורם שיתפעל את התהליכים הללו עבורכם. ביום 21.9.2015 פרסמה הממונה חוזר שמספרו 2015-9-30 (לחצו כאן) אשר מסדיר את האפשרות, כי מעסיק יעניק הרשאות לגורם מתפעל מטעמו, לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות. מורכבות הנושא, החשיפות הבלתי מכומתות שכרוכות בו, הקושי לשמר ידע ארגוני בתחום שמתעדכן באופן תדיר, כל אלו הופכים כנראה, התקשרות עם גורם מקצועי מתפעל, לפתרון נכון פעמים רבות.
 

ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 03-6005553

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798