עדכונים בנוגע לקופות גמל

 
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016
 
החל מחודש יולי 2016 חייבים כלל המעסיקים בהגדלת ההפרשות לקופות גמל של עובדיהם.
 
כזכור, בחודש מרץ עדכנו אתכם בדבר ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות, המעלה באופן מדורג את שיעורי התשלומים לקופות הגמל לעובדים, אשר מעסיקיהם חברים בהתאחדות התעשיינים.
 
ביום 20.6.2016 ,נכנס לתוקף צו ההרחבה להגדלת שיעורי ההפרשות לקופת גמל, אשר חל על כלל המעסיקים במשק, וקובע את הגדלת שיעור תגמולי העובד והמעסיק בשתי פעימות: 
 
הפרשות עובד לרכיב תגמולים:
 
החל מיום 1.7.2016 ,יעלה שיעור ההפרשה ל- 5.75%.
 
החל מיום 1.1.2017 ,יעלה שיעור ההפרשה ל- %6.
 
הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים:
 
החל מיום 2016.7.1 ,יועלה שיעור ההפרשה ל- 6.25%.
 
החל מיום 2017.1.1 ,יעלה שיעור ההפרשה ל- 6.5%.
 
תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים:
שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, אך לא יפחת מ־ %6 מהשכר הקובע.
 
דחיית מועדים לשינוי באופן הדיווח להפקדות מעסיק לקופת גמל
 
טרם נציג את העדכון, נסביר על קצה המזלג, באיזה שינוי מדובר:
 
ביולי 2014 ,נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בעניין תשלומי מעסיק לקופות גמל.
 
תקנות קובעות, בין היתר, את אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל ומועדם, את אמצעי התשלום להעברת הכספים בהם יוכל להשתמש המעסיק, ואת הפרטים שעל המעסיק להעביר לקופת הגמל במועד הפקדת התשלומים. במקביל, מחויבות קופות הגמל במשוב למעסיק ("היזון חוזר") - באופן ראשוני תוך 3 שעות לאחר העברת הדיווח על תקינותו הטכנית, ובמשוב מסכם תוך 5 ימי עסקים ממסירת המידע. בהתאם לתקנות ניתנה למעסיקים תקופת היערכות ליישום השינויים.
 
התיקון שהתפרסם כעת דוחה את מועד כניסתן לתוקף של התקנות לגבי חלק מהמעסיקים:
  • מעסיקים המעסיקים עד 50 עובדים – שיטת הדיווח החדשה תיכנס לתוקף ביום 1.2.2018
  • מעסיקים המעסיקים בין 50 ל- 100 עובדים – שיטת הדיווח החדשה תיכנס לתוקף ביום 1.2.2017
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת נוסח התקנות המלא. 
 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.
 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798