"שעת הנקה" לאבות - תיקון לחוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים קובע, כי עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה ארבעה חודשים
מתום חופשת הלידה, למשך שעה אחת ביום, ללא ניכוי משכרה. היעדרות זו זכתה לכינוי
"שעת הנקה".
בהתאם לתיקון לחוק, החל מ- 27/8/2016, גם גברים, המועסקים במשרה מלאה, יהיו
רשאים לממש זכות זו )המכונה כעת בחוק: "שעת הורות"(, לבדם, או לסירוגין עם בת הזוג
בהתקיים התנאים להלן:
 
1. בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או
על ידי בן זוגה.
 
2. כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הלידה
וההורות הצהרה חתומה, על פי הנוסח שבחוק, שבה הודיע על הבחירה לממש את
הזכות לשעת ההורות עם בן הזוג. בהצהרה כל אחד מבני הזוג יפרט את מספר
הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם יממש את שעת ההורות.
 
3. מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות
שהעובדת הייתה זכאית לממש לבדה.
 
עובדת ובן זוגה, אשר אחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענפי התעשייה והמלונאות, יהיו
רשאים לממש את הזכות לשעת הורות לסירוגין, כך שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות
לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד, כאשר העובד ומעסיקו רשאים להסכים
על חלוקה אחרת לפרקי זמן קצרים יותר. 
 

הכותבת, עו"ד קרן זיו, הינה עורכת דין ומגשרת המתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798