פסק דין – שינה במקום העבודה


בפסק דין אשר ניתן ביום 21.8.2016 (ע"ע 29712-08-13). 

בית דין השיב בשלילה לשאלות אלו, קבע, כי לא מדובר בשעות עבודה ולא התערב בהסדר החוזי. בית הדין הבהיר, כי יש לבחון כל מקרה לגופו. נפסק, כי לא די בעצם הדרישה מהעובד לנכוח במקום בשעות הלילה או בהפקת תועלת כלשהי על ידי המעסיק מכך, כדי להגדיר את השעות הללו כשעות עבודה, אלא יש לבחון אם אכן בוצעה "עבודה". יש לבחון בין היתר את הסוגיות הבאות - מה עיקר פעילותו של ה"מפעל"? האם הצורך לשמו נדרשת שהות העובד במקום הוא להגשמת תכליתו של מקום העבודה ככזה? מהי התועלת המופקת למעסיק? עד כמה מוגבל העובד לעשות כרצונו במהלך השעות שבמחלוקת? עד כמה נדרש לשינוי מאורח חיים רגיל? האם במהלך שעות ה"שהייה" נדרש להפעלת אותם כישורים לשמם נשכר כוח עבודתו מלכתחילה ובהם הוא עושה שימוש בשעות עבודתו ה"רגילות", והאם נדרש במהלך שעות ה"שהייה" להשקעת משאבים פיזיים, קוגניטיביים או נפשיים בהתאם למאפייני משרתו?.

כך, שומר השוהה באתר מאובטח יחשב כעובד אם הוא נדרש להיות דרוך גם בשעות שינה. לעומת זאת ביחס לעובד אשר נדרש להגיע לאתר מסוים לצורך ביצוע עבודתו המקצועית ונדרש אף ללון שם, אך לא נדרש לבצע פעילות בשעות הלילה, לא יחשבו שעות אלו כשעות עבודה.

ככל שאין מדובר בשעות עבודה אלא בשעות שהייה, נוכחות או כוננות - אין חובה לפי דין לשלם בגינן שכר מינימום, והצדדים רשאים להגיע להסדר חוזי כרצונם אשר אינו כפוף לחוק שכר מינימום, אך ניתן לבחנו במשקפיים של תקנת הציבור, חובות תום הלב וההגינות ועוד.

לסיכום - מעסיקים אשר קיימים אצלם מצבים מעין אלו יעשו נכון אם יכירו את השיקולים הרלבנטיים. גם כאשר לא מדובר בשעות עבודה נכון יהיה לגבש הסדר חוזי הוגן אשר יפצה את העובד בגין חוסר הנוחות הנובע מהדרישה לישון במקום העבודה.

 


 
ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 6713412 | Israel | 03-6005553
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798