קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

בתאריך ה-11.3.2.11 חתם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר חיים כץ, על צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה, אשר הרחיב הוראות מסויימות מתוך ההסכם הקיבוצי הכללי מיום ה- 29/03/2017 (שמספרו 7019/2017) 

נוכח האמור לעיל, החל מיום ה-1.4.2018, יחולו ההוראות המורחבות, אשר העיקריות שבהן תפורטנה להלן, על כל העובדים והמעסיקים בישראל. 

שבוע העבודה – יקוצר בשעה, ויעמוד על 42 שעות עבודה, ללא הפחתה בשכר. 

הקיצור שלעיל יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן: "היום המקוצר"). 

היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל במקום העבודה, וככל הניתן תוך התחשבות בבקשות ובצרכי העובדים. 

במקרים בהם צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את מועד היום המקוצר, ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר במהלך אותו השבוע, ככל הניתן בהתחשב בצרכיהם ובבקשותיהם. 

במידה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר הוא יעשה כן, ובגין כך תשולם לו תמורה בעד עבודה בשעה נוספת

לאור קיצור שבוע העבודה, יחושב שכר השעה על בסיס 182 שעות חודשיות (לעומת המקובל כיום 186 שעות עבודה). 

הוראות צו ההרחבה שבנדון לא תגרענה מהוראות הסכמים/הסדרים מיטיבים אשר חלו ערב חתימתו. 

הפחתת שעות העבודה לפי הצו שבנדון לא תהווה עילה לתביעה לתוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי עבודה למי שערב חתימתו עבד 42 שעות או פחות בשבוע.

במקומות עבודה בהם שיטת חישוב הזכויות הצבורות של העובדים (כגון חופשה והבראה) נעשית על פי שעות עבודה, יותאמו זכויותיהם אלה לשיעור צמצום שעות העבודה כמפורט לעיל. 

ההוראות שלעיל לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אינו חל עליו בהתאם לקבוע בסעיף 30(א) לאותו החוק. 

צו ההרחבה שבנדון יפקע במידה ויקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך. 

האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בחוזר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עם הח"מ.


בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בחוזר זה, או בכל מקרה בו עולה צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר.
האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

בכבוד רב ובברכה,
עופר קצנשטיין, עו"ד  דליה אפרת-לוי, עו"ד
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798