חובת מינוי עוזר בטיחות – תיקון חוק חדש


לאור עליה של כ-25% במספר ההרוגים בתאונות בניה מתחילת השנה, הוצע תיקון לחוק זה אשר נועד כדי לשמור על שלומם וחייהם של עובדים באתרי בניה, בהם נדרשת הקפדה יתרה על בטיחות.

כיום, מי שאמון על נושא הבטיחות באתר בניה ונקיטת צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר הוראות הבטיחות הינו מנהל העבודה, אשר מבצע בנוסף למשימה זו, משימות רבות ושוטפות אחרות. על כן, ועל מנת לסייע למנהל העבודה בכל הנוגע לבטיחות באתר, בהתאם לתיקון ימונה על ידי מבצע הבניה גם עוזר בטיחות.

במסגרת התיקון יתווסף לחוק פרק חדש הדן בתפקידו וסמכויותיו של עוזר הבטיחות, שהינו מסייע למנהל העבודה באתר הבניה. במסגרת פרק זה אתר בניה משמעו אתר שמתבצעת בו בניה רוויה (מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1,000 מ"ר) או אתר שמבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה לעניין פרק זה. מבצע הבניה יציג במקום בולט לעין באתר הבניה שלט שבו יצוין שמו של עוזר הבטיחות שמונה ותפקידו.

על פי התיקון תפקידיו של עוזר הבטיחות יכללו בדיקת התקיימותן של הוראות בטיחות כפי שייקבעו בתוספת לחוק, דיווח למנהל העבודה על הליקויים שמצא וכן, התרעה בפני עובד על ליקויי בטיחות שנמצאו בתהליך עבודתו. עוזר הבטיחות יועסק באתר הבנייהרק בתפקידים המנויים בחוק.

עוזר הבטיחות יתעד בפנקס המפעל את הליקויים בסמוך למציאתם, כאשר מנהל העבודה יהיה אחראי לתקן את הליקויים ולדווח עליהם למבצע הבניה. ככל שמדובר בהפרות שעלולות לסכן חיי אדם, ידווח מנהל העבודה על כך למבצע הבניה בכתב ובעל פה מיידית. על מבצע הבניה תחול חובה לנקוט אמצעים מתאימים לתיקון הליקויים שקיבל עליהם דיווח ואם לא עשה כן, להודיע על כך למפקח עבודה אזורי.

יש לשים לב כי התיקון לחוק מגביל את מבצע בניה, מנהל עבודה או מעסיק מפגיעה בתנאי עבודתו של עוזר בטיחות ומעמדו בעבודה, וכן מפיטוריו או גרימה לפיטוריו בשל מילוי תפקידו.


אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018 | holaw.co.il

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798