תשלום דמי הבראה לעובד – כל השאלות והתשובות

מהם דמי הבראה?  

דמי הבראה הינה קצובה לה זכאי העובד ממעבידו עבור השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה והנופש של העובד. כיום העובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור.

מכוח מה זכאים העובדים לתשלום דמי הבראה? 

ככלל, הזכאות לדמי הבראה נובעת מכוח הסכם הקיבוצי הכללי שבין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: הסכם הקיבוצי הכללי), אשר הוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק. 

יובהר, כי הוראות הסכם הקיבוצי הכללי אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי. כמו-כן, הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי אינן חלות על עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי או ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי השכר בשירות הציבורי.  


לכמה ימי הבראה בשנה זכאי העובד?  

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה נקבע בהתאם לוותק שלו ולפי ההסדר החל במקום עבודתו. בנספחים המצויים בהמשך מאמר זה קיים פירוט של ימי ההבראה להם זכאים - 1) העובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי אשר הורחב בצו הרחבה (נספח א'); 2) העובדים בשירות המדינה עליהם חלות הוראות התקשי"ר (נספח ב'); ו- 3) עובדים העובדים במגזר ההסתדרותי עליהם חלות הוראות חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות (נספח ג'(. 


מהו התעריף ליום הבראה? 

נכון למועד כתיבת שורות אלו (פברואר 2009) התעריף לכל יום הבראה עומד על סך של 331 ש"ח במגזר הפרטי ועל סך של 372 ₪ במגזר הציבורי. את השיעור הכולל של דמי ההבראה לו זכאי העובד יש לחשב לפי הנוסחה הבאה:

מספר ימי ההבראה לו זכאי העובד (ר' נספח להלן) X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה


האם גם עובד העובד במשרה חלקית זכאי לתשלום דמי הבראה?  

התשובה חיובית - גם עובדים במשרה חלקית זכאים לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות משרתם, וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:-  

חלקיות המשרה X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה


האם גם עובד העובד על בסיס שכר שעתי או יומי זכאי לתשלום דמי הבראה?  

התשובה חיובית - גם עובדים על בסיס שכר שעתי או יומי זכאים לתשלום דמי הבראה, אשר יש לשלמם בהתאם להיקף משרתם (היקף משרה מלאה עומד על 186 שעות).

מהו המועד לתשלום דמי הבראה?  

בהתאם להוראות הסכם הקיבוצי הכללי, דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. אף כי במרבית המגזרים במשק נוהגים לשלם קצובת הבראה אחת לשנה, אין מניעה לפצל את התשלומים. האם עובד שלא השלים שנת עבודה אחת זכאי לדמי הבראה?  

בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי אשר הוראותיו הורחבו, זכאי עובד לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו .אם עובד השלים שנת עבודה ראשונה, הרי שהוא יהא זכאי במועד המקובל במקום העבודה לתשלום דמי הבראה, לתשלום דמי הבראה באופן רטרואקטיבי גם עבור עבודתו בשנה הראשונה וגם לחלק היחסי עבור עבודתו בשנה השנייה.  .

האם תקופת היעדרות נחשבת במניין התקופה לתשלום דמי הבראה?  

בקביעת תקופת הזכאות אין להביא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.  
למען הסר ספק יובהר, כי לקביעת זכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.  

האם העובד רשאי לוותר על תשלום דמי הבראה?  האם ניתן לסכם על שכר הכולל דמי הבראה? 

מאחר שזכות העובד לתשלום דמי הבראה נובעת מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה, הרי שהעובד לא יכול לוותר על זכות זו והיא מוקנית לו גם אם הסכים לוותר עליה. יחד עם זאת, מעביד רשאי לסכם עם העובד כי דמי ההבראה ישולמו לו כחלק משכרו הכולל. הסכמה כזו צריכה שתהא מפורשת וברורה, כאשר נטל ההוכחה בדבר קיומה מוטלת על המעביד. 

האם עובד זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר סיום עבודתו?  

עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. .
נוסיף, כי אם העובד סיים עבודתו לאחר המועד המקובל לתשלום דמי הבראה במקום העבודה, הרי שהינו זכאי במועד סיום עבודתו לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לתקופת העבודה שממועד התשלום המקובל במקום העבודה עד למועד סיום העבודה. 

זכות העובד לתשלום דמי הבראה, שהמעביד נותר חייב לו במועד סיום עבודתו, עומדת לו בין אם פוטר או התפטר, וזאת בלי שום קשר לנסיבות סיום עבודתו.    

האם דמי הבראה הינם חלק מן השכר הקובע לתשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים?  

התשובה הינה שלילית – בהתאם להלכה הפסוקה דמי הבראה אינם חלק מן השכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. יחד עם זאת, במידה וקיים נוהג במקום העבודה או הסכם בין העובד למעביד בדבר הכללתו של רכיב זה בשכר הקובע, הרי שיש לפעול בהתאם לנוהג או להסכם כאמור.  

 

פירוט ימי הבראה להם זכאים העובדים לפי מגזר עבודה    

- נספח א' –
א. עובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי:-  
עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה - 5 ימי הבראה .
מהשנה השנייה ועד השנה שלישית-  6 ימי הבראה.
מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית- 7 ימי הבראה.
מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה - 8 ימי הבראה.
מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה - 9 ימי הבראה.
מהשנה העשרים ואילך לעבודה- 10 ימי הבראה.

- נספח ב' –
ב. עובדים במגזר הציבורי שעליהם חלות הוראות התקשי"ר:-
 3 שנים הראשונות 7-  ימי הבראה.
מהשנה הרבעית ועד העשירית- 9 ימי הבראה.
מהשנה האחד עשרה עד השנה החמש עשרה  10 -  ימי הבראה.
מהשנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה - 11 ימי הבראה.
מהשנה העשרים ועד השנה העשרים וארבע - 12 ימי הבראה.
מהשנה העשרים וחמש ואילך- 13 ימי הבראה.

- נספח ג'
ג. עובדים במגזר ההסתדרותי עליהם חלות הוראות חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות:-
שנת עבודה הראשונה - 9 ימי הבראה.
מהשנה השנייה עד הרביעית- 11 ימי הבראה.
מהשנה החמישית ואילך - 12 ימי הבראה.
מהשנה האחת עשרה ועד החמש עשרה- 13 ימי הבראה.
מהשנה השש עשרה ועד העשרים- 14 ימי הבראה.
מהשנה העשרים ואחת ואילך- 15 ימי הבראה.


* הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין "וקרט-ערמוני, עורכי דין" המתמחה בתחום דיני עבודה – www.var-law.co.il

במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו – moshe@var-law.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798