חופשת לידה לאב

חופשת לידה לגבר
חופשת לידה חלקית
עובד שאשתו ילדה יכול לצאת לחופשת לידה חלקית בתנאים שלהלן:  

 1.  האב יוכל לקבל חופשת לידה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה. 
   
 2.  אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.
   
 3. אשתו עבדה בתקופה האמורה בסעיף 2 הנ"ל.
   
 4. חופשת הלידה החלקית של עובד שמתקיימות לגביו ההוראות שבסעיפים 1 – 3 הנ"ל, לא תעלה על 14 שבועות, בתוספת הארכות, אם התקיימו לגביו גם כל אלה:
  א. הוא עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה פחות מ-12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה.
  ב. אשתו עבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה.
   
 5. עובד המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי אשתו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה) התשנ"ט - 1999, לפחות  30 ימי עבודה לפני היום בו הוא חפץ להתחיל את חופשתו (אלא אם לא ניתן היה בנסיבות מסויימות לצפות את הענין מראש). 

חופשת לידה מלאה

 1. עובד שבת זוגו ילדה ומתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן ייתן לו מעבידו חופשת לידה כמפורט בסעיף 2 שלהלן:
  א. הילד נמצא עמו ובהחזקתו.
  ב. הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.
   
 2. חופשת הלידה תהא בת 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה, בתוספת האפשרות להארכת חופשת לידה במקרה של לידה מרובת עוברים/במקרה של אשפוז היילוד בתקופת חופשת הלידה – ואולם חופשת הלידה של העובד תחל ביום שבו החלו להתקיים לגביו התנאים האמורים בסעיף 1 הנ"ל, ותקופתה תהיה למשך יתרת תקופת חופשת הלידה של בת הזוג שלא נוצלה על ידה עד ליום האמור, וכל עוד מתקיימים לגבי העובד התנאים האמורים, ולענין עובד שבת זוגו אינה זכאית לחופשת לידה - למשך יתרת התקופה שבה היתה בת זוגו בחופשת לידה אילו הייתה זכאית לה לפי החוק.
   
 3. אין ביציאת העובד לחופשת לידה כדי לדחות, להאריך או לקצר את חופשת הלידה של בת זוגו.
   

דמי לידה לאב
בחופשת לידה חלקית (סעיפים 49(ב)+49(ג) לחוק הביטוח הלאומי)

 1. האב יהיה זכאי לדמי לידה אם התקיימו בו התנאים הנדרשים בסעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, בעד התקופה שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:
  א. הוא עובד או עובד עצמאי.
  ב. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד ו/או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע. "היום הקובע" = היום שבתום ששת השבועות שלאחר יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר.
  ג. אשתו זכאית לדמי לידה, בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן המלא. 
   
 2. לא ישולמו דמי לידה לאב בעד התקופות:
  א. תקופה של שישה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה.
  ב. תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה. 
  ג. תקופה הפחותה מ-21 ימים רצופים.
   

בחופשת לידה מלאה (סעיף 49(ה) לחוק הביטוח הלאומי)

 1. האב יהיה זכאי לדמי לידה אם התקיימו התנאים הנדרשים בסעיף 6 (ז1) לחוק עבודת נשים, בעד התקופה שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו, הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:
  א. הוא עובד או עובד עצמאי.
  ב. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע. "היום הקובע" = יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר.
  ג. בת זוגו זכאית לדמי לידה בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי לידה בעד פרק הזמן המלא.
   
 2. לא ישולמו דמי לידה לאב בעד התקופות:
  א. תקופה שבעדה שולמו לבת זוגו דמי לידה.
  ב. תקופה הפחותה מ – 21 ימים רצופים.
   
 3. דמי הלידה ישולמו לבת זוגו של הזכאי לדמי לידה.
   

גובה דמי הלידה
דמי הלידה לאב ישולמו על בסיס הכנסתו החייבת בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש ליום הקובע, אך לא יותר מחמש פעמים השכר הממוצע במשק.
 
הגשת תביעה
תביעה לתשלום דמי לידה לאב ניתן להגיש על גבי טופס בל/360, שניתן לקבלו בכל סניפי הביטוח הלאומי. יש להגיש את התביעה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, בתוך 12 החודשים מיום הזכאות הראשון.
 
דמי לידה להורה מאמץ

 1. הגמלה שיקבל אב מאמץ תהיה בהתאם לדמי לידה שיקבל אב ביולוגי.
   
 2. הגמלה להורה מאמץ תשולם או למבוטחת או לבן זוגה (בתנאי החוק), לפי בחירתם ובלבד שלא תשולם גמלה –
  א. לשני בני זוג, בעד אותו פרק זמן בשל אותו אימוץ.
  ב. לאחד מבני הזוג, בעד תקופה הפחותה מ- 21 ימים רצופים.
   

תשלום דמי לידה נוספים
בכל מקרה בו יש זכות להארכת חופשת הלידה, ישנה גם זכאות לדמי לידה לתקופת ההארכה, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי.
  
 


* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר דיני עבודה המדריך המלא – מהדורה חדשה דצמבר 2010, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים בדיני עבודה

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798