סקירה מקצועית - שוויון הזדמנויות בעבודה

הגדרות
מעמד אישי
= היות אדם רווק, נשוי, גרוש או אלמן.

איסור הפליה
לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים, שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירות המילואים או משכם, בכל אחד מאלה:
1. קבלה לעבודה.
2. תנאי עבודה.
3. קידום בעבודה.
4. הכשרה או השתלמות מקצועיים.
5. פיטורים או פיצויי פיטורים.
6. הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.
 
* לענין זה רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין.
* אין רואים הפליה כאשר היא מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

ביחס לעובדי קבלן כוח אדם
1. חל איסור על מעסיק בפועל (כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- 1996) להפלות בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, וכן להפלות בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו ע"י קבלן כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקום העבודה והכל מחמת הטעמים המפורטים בחוק, כאמור לעיל.
2. רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין.
3. חל איסור על מעסיק בפועל להציע לקבלן כוח אדם, לבקש או לדרוש ממנו להפלות כאמור לעיל בין עובדי קבלן כוח אדם המועסקים אצל המעסיק בפועל או בין המועמדים לעבודה.
4. הוראות סעיפים 1-3 דלעיל מוסיפות על האיסור הקיים עפ"י חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988  (להלן - החוק) על קבלן כוח אדם כמעביד.
5. לסעיף 21 לחוק, לפיו הוראות החוק (למעט סעיף 7 בענין פגיעה על רקע הטרדה מינית) לא יחולו על אדם המעסיק פחות מ-6 עובדים, הוסף כי לעניין מנין העובדים לפי סעיף זה ימנה גם עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל אותו אדם.
6. הוראות הסעיפים בחוק הדנות באיסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו, מניעת הרעת תנאים,  הגנה על מתלונן ונטל ההוכחה - יחולו גם על מעסיק בפועל, על עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל מועמד להעסקה כאמור.

איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו
1. מעביד לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד את הפרופיל הצבאי שלו, ולא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי שלו, אם הגיע לידיו, בכל ענין המנוי בסעיף "איסור הפליה".
2. אם נדרש הפרופיל בניגוד להוראה זו, לא יפגע המעביד בעובד או בדורש העבודה בענין המנוי בסעיף "איסור הפליה" מחמת סירוב למסור את הפרופיל.
3. הוראה זו לא חלה על שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

איסור הפליה באמצעות מידע גנטי
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 (להלן: "החוק"), מסדיר את הנושא של עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ומגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע.
 
להלן עיקרי הנושאים המוסדרים בחוק הקשורים לדיני עבודה:
1. סעיף 29 לחוק דן במניעת הפליה בתעסוקה ואוסר על מעביד לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה מידע גנטי או לעבור בדיקה גנטית.
2. החוק מורה כי במקרה שמעביד עבר על האיסור הנ"ל, הוא לא יוכל לפגוע בעובד מחמת סירובו למסור מידע גנטי או לערוך בדיקה גנטית לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה או פיטורים.
3. החוק אוסר על מעביד לעשות שימוש במידע גנטי או בתוצאה של בדיקה גנטית של עובד לרבות לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה ותנאי עבודה או פיטורים.
4. סעיף 29 לחוק מאפשר לשר העבודה לקבוע מקומות עבודה שבהם, לצורך סוגי עבודה מסויימים, נחוצה בדיקה גנטית. במקומות עבודה בהם הותרה בדיקה כאמור יוכל המעביד לדרוש מעובד לעבור בדיקה גנטית שתיערך תוך שמירה מרבית על פרטיותו.
5. הוראות סעיף 29 לחוק מידע גנטי, לענין מניעת הפליה בתעסוקה, יחולו גם על מעסיק בפועל, על עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל אדם המועמד להעסקה כאמור (כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996).
6. על פי סעיף 38 לחוק, העובר על הוראות סעיף 29 הנ"ל דינו מאסר שנה או קנס.
7. במסגרת התיקון שנעשה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בהקשר זה, נקבע כי לבית הדין לעבודה תהא סמכות לדון בעבירות על סעיף 29 לחוק.

זכויות הורה
זכאית עובדת, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהיה זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה כאמור, אם התקיים בו אחד מאלה:
1. בת זוגו היא עובדת ולא נעדרה מעבודתה מכוח זכאותה ל- היעדרות מעבודה בשל מחלת ילד, יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד.
2. בת זוגו היא עובדת ולא השתמשה בזכות - להשתמש בשירותי מעון שהמעביד מעמיד לרשות ילדי העובדים; להשתתפות המעביד בעלות החזקתו של הילד במעון.

עובד חייב לתת למעבידו הודעה על כוונתו לנצל זכות זו כמפורט בתקנות הספציפיות לענין זה.

הטרדה מינית בעבודה
לא יפגע מעביד בעובד או בדורש עבודה בעניינים המנויים בסעיף "איסור הפליה", מחמת סירובו של העובד או של דורש העבודה להיענות להצעה או בשל התנגדותו למעשה שהם בעלי אופי מיני ושנעשו בידי המעביד או בידי מי שממונה במישרין או בעקיפין על העובד. ולגבי דורש עבודה - מי שפועל מטעם המעביד לענין קבלתו לעבודה.

מודעות בדבר הצעת עבודה
א. מעביד או הזקוק לעובד לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים. וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה משום הפליה עפ"י הוראות סעיף "איסור הפליה".
ב. הוראה זו לא חלה על פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית - כאשר ההפליה בה מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

נטל ההוכחה בתובענה
א. בתובענה של דורש עבודה / עובד בשל הפרת איסור ההפליה, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראת החוק –
1. לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה, שליחה להכשרה או השתלמות מקצועית או תשלום פיצויי פיטורים - אם קבע המעביד לגביהם תנאים או כישורים, ודורש העבודה או העובד, לפי הענין, הוכיחו כי נתקיימו בהם התנאים או הכישורים האמורים;
2. לענין פיטורים מהעבודה - אם הוכיח העובד שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו.

ב. בתובענה של דורש עבודה / עובד, בשל הפרת איסור הטרדה מינית בעבודה - תהא חובת ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות החוק, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי סירב להיענות להצעה או התנגד למעשה שהם בעלי אופי מיני, שנעשו בידי המעביד או בידי מי שממונה במישרין או בעקיפין, על העובד, ולגבי דורש עבודה - מי שפועל מטעם המעביד לענין קבלתו לעבודה.

ג. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) לעיל, בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל הפרת איסור הפליה, תהא חובת ההוכחה על הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם הוכח כי דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים באיסור ההפליה לעיל.
ד. בהליך פלילי בשל עבירה על הפרת איסור ההפליה חזקה כי הנאשם עבר על הוראות הפרת איסור ההפליה, אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים באיסור ההפליה לעיל, אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת.

תרופות עקב הפרת החוק
בית הדין לעבודה יהא רשאי, בשל הפרת הוראות חוק זה -
1. לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שיראה לו בנסיבות הענין.
2. ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.

פיקוח על ביצוע הוראות החוק
השר ימנה מפקחים לענין פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה. לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה רשאי מפקח –
(1) לדרוש מכל מעביד או מכל מי שזקוק לעובד ומכל אדם אחר הנוגע בדבר, להמציא לו כל מידע שבידיו הנוגע לחוק זה;
(2) להיכנס לכל מקום עבודה ולחקור את הבעלים וכל אדם אחר הנוגע בדבר שבאותו מקום, ולבדוק את המסמכים הנוגעים לעובדים באותו מקום עבודה.

אין אדם חייב למסור ראיה העשויה להפלילו.

התיישנות
תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות חוק זה שהוגשה לאחר שחלפו 3 שנים מיום שנוצרה העילה - מתיישנת.

אי תחולת החוק והעסקת עובד בן משפחה
1. לענין סעיף איסור הפליה, אין רואים כהפליה העדפה של עובד שהוא בן למשפחתו של המעביד ובתאגיד - בן משפחתו של בעל השליטה בו.
 
ולענין זה -
בן משפחה = בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח, אחות או בני זוגם של אלה.
בעל שליטה בתאגידים = מי שבידו או ביחד עם בני משפחתו שליטה ישירה או עקיפה בעסקיו ובניהולו של התאגיד.
 
2. הוראות החוק, חוץ מההוראה האוסרת הטרדה מינית, לא יחולו לגבי -
* עובד המועסק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של מעבידו.
* מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים. לענין זה – יימנה גם עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל אותו אדם.

3. ההוראות בסעיפים (ג) ו-(ד) לעיל בענין נטל ההוכחה בתובענה, לא יחולו על נתבע או נאשם, לפי העניין, אם המידע נדרש כאמור באותם סעיפים לשם אחד מאלה:
(1)  מילוי אחר הוראות הנציבות (בענין דרישת הנציבות לקבלת מידע מגוף מבוקר ו/או בהתאם לצו למסירת נתונים);
(2)  מילוי אחר הוראה לפי כל חוק לעניין ייצוג הולם או העדפה מתקנת למי שנמנה עם קבוצה מסוימת;
(3)  פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה שמעביד פועל לפיה, או שמשרד ממשלתי אישר או שהוא מממן באופן מלא או חלקי, הכוללת הוראות בדבר העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה של מי שנמנה עם קבוצה מסוימת.

כללים בדבר העסקת קרובי משפחה – חברות ממשלתיות
ביום 13.3.2005 פורסמו תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005.

להלן עיקרי התקנות:
חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית (להלן – החברה) לא תקבל אדם לעבודה, אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו ומתקיים אחד מאלה:
1. קרוב המשפחה מועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק), או בתפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה;
2. כשהתפקיד המוצע למועמד לעבודה הוא תפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה.
 
לענין זה, קרוב משפחה הינו בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.
 
על אף האמור לעיל, רשאית חברה להעסיק אדם כמפורט לעיל אם ראתה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
1. העובד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי, אשר הודעה על קיומו פורסמה זמן סביר לפני המועד להגשת מועמדות, בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית, ונוסף על כך פורסמה באמצעות אחד מאלה: חברת השמה או באתר האינטרנט של החברה, אם קיים.
2. בעת הגשת מועמדותו להעסקה בחברה הצהיר האדם על הקרבה המשפחתית.
3. המנהל הכללי של החברה ויועצה המשפטי אישרו, בחתימתם, את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על כך נמסר לדירקטוריון החברה.
 
ככלל, ועל אף האמור לעיל, לא יועסקו בחברה קרובי משפחה בתפקידים אשר קיימים ביניהם יחסי כפיפות ישירים או עקיפים או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד ענינים.
בנוסף, בדין וחשבון של יושב ראש הדירקטוריון, תכלול החברה פירוט של מספר קרובי משפחה של עובדי החברה שנקלטו בשנה החולפת ותפקידיהם בחברה, קרבת המשפחה של כל אחד מהם לעובד בחברה ותפקידו וכן המספר הכולל של עובדים שהם קרובי משפחה המועסקים בחברה, נכון למועד דוח הדירקטוריון.
 
כללים אלה לא יחולו על קרובי משפחה שהיו מועסקים באותה חברה ערב תחילתן של התקנות, ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשש לניגוד ענינים.
 
תחילתן של התקנות מיום 13.4.2005.

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
ביום 3.1.2006 פורסם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 10), התשס"ו–2006 (להלן - התיקון).

עפ"י התיקון, שר התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – השר) יקים במשרדו נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (להלן – הנציבות). תפקידה של הנציבות יהיה לקדם את ההכרה בזכויות לפי חקיקת השוויון בעבודה ואת מימושן ולשם כך תפעל הנציבות, בין השאר, בכל אחת מהדרכים הבאות: טיפוח תודעה ציבורית באמצעות חינוך, הדרכה והסברה, עידוד תכניות ופעילויות, שיתוף פעולה עם אנשים או גופים אחרים לרבות מעסיקים ועובדים, עריכת מחקר ואיסוף מידע, התערבות בהליכים משפטיים (ברשות בית המשפט), טיפול בתלונות, הגשת בקשות לצווים כללים, וכל תפקיד אחר שיוטל על הנציבות על פי דין.

בראש הנציבות יעמוד נציב ארצי, אשר ימונה על ידי הממשלה, על פי המלצת השר וינהל את הנציבות.

כמו כן, במסגרת הנציבות יפעלו שלוש לשכות מחוזיות שבראשן יעמדו נציבים אזוריים. בנוסף, השר ימנה לנציבות ועדה מייעצת שבה יהיו חברים נציגי גורמים שונים הנוגעים לסוגיית שוויון ההזדמנויות בעבודה.

עפ"י התיקון, כל אדם רשאי להגיש תלונה בכתב לנציב אזורי על הפרת הוראה לפי חקיקת השוויון בעבודה והנציב רשאי אף להגיש תביעה אזרחית לשם אכיפת הזכות נשוא התלונה.

בנוסף, נציב אזורי או עובד הנציבות רשאי להורות למעביד, בצו, למסור נתונים באשר לקיום חובה מחובותיו על פי חקיקת השוויון בעבודה. בצו תקבע התקופה לביצוע הפעולות המפורטות בו.

תחילתו של התיקון ביום שיקבע השר בצו ולא יאוחר מיום 31.12.2006. 
 


* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : " דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798