מעביד אשר פיטר עובד מחמת גילו חוייב לשלם לו פיצוי בסך 192,400 ש``ח

 

 

עובדות

 1. התובע מר יורם שובל (להלן – יורם) הועסק בחברת יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ (להלן – החברה) במשך 11 שנים, עד למועד כניסת פיטוריו לתוקף ביום 15.12.2007, בגיל 62. 
   
 2. ביום 20.9.2007 קיבל יורם הודעת דואר אלקטרונית מהחברה על פיה עליו להשתתף בפגישה אשר תתקיים ביום 23.9.2007 עם מנהלי החברה (להלן - השימוע הראשון). בבוקר יום 23.9.2007 נודע ליורם באמצעות יו"ר ועד העובדים כי נושא הפגישה עניינו פיטוריו.
   
 3. בתום ישיבת השימוע הראשונה הוחלט על ידי החברה כי הנוכחים יפגשו פעם נוספת לאחר שישקלו את עניינו של יורם. למחרת זומן יורם לפגישה שנייה (להלן - השימוע השני) אשר נערכה ביום 25.9.2007, 48 שעות לאחר השימוע הראשון, במהלכה הוצע לבחון שלושה מסלולי בדיקה להמשך העסקתו של יורם. 
   
 4. ביום 15.10.2007 נמסר ליורם מכתב סיום העסקה בחברה בו נקבע מועד ניתוק יחסי העבודה ליום 15.12.2007. לטענתה של החברה, פיטוריו של יורם נעשו במסגרת תוכנית הבראה וצמצומים.
 5. התביעה הינה למתן צו הצהרתי בדבר בטלות הפיטורים, מתן צו על פיו יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו בדרך של פרישה ולחילופין חיוב החברה בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה).

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו פסק

 1. הנטל להוכיח ולו לכאורה את הטענה כי תובע הופלה מחמת גיל אינו מוטל על התובע, אלא די כי התובע יוכיח כי לא היה במעשיו או בהתנהגותו סיבה לפיטוריו. ככל שהתובע עומד בהוכחת עובדה זו עובר נטל השכנוע למעביד להוכיח כי התובע פוטר מחמת סיבה אחרת ולא מחמת גיל. התובע אינו נדרש להביא ראשית ראיה בדבר התנהגות פסולה או מפלה של המעביד.
 2. בענייננו, יורם הוכיח, בהתאם לסעיף 9(א)(2) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שלא התנהגותו ומעשיו היו הסיבה לפיטוריו ולפיכך עובר נטל ההוכחה לחברה להראות שיורם לא פוטר מחמת גיל. בשים לב לעובדה כי החברה לא עשתה דבר לצורך הרמת נטל ההוכחה, לאור גילו של יורם ומספר שנות עבודתו בחברה, יש לחייב את החברה לשלם ליורם פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 50,000 ש"ח. 
 3. הלכה פסוקה היא כי אין כלל הבחנה, לעניין הצורך בקיום שימוע והיקף זכות הטיעון, בין מעסיק ציבורי, מעסיק פרטי ומעסיק שהוא גוף דו מהותי.
 4. בענייננו, בהעדר זימון בכתב ו/או בע"פ הכולל הסבר ופירוט הסיבה לזימון לשימוע, יורם לא יכול היה לדעת כי זומן לשימוע או הסיבה לזימונו לשימוע. כפועל יוצא מכך לא יכול היה להיערך לשימוע  כנדרש. כמו כן, העובדה כי הדברים נאמרו ליורם בבוקר השימוע ע"י יו"ר ועד העובדים, אין בה כדי לרפא את הפגמים אשר נפלו בזימון המקורי ואינה בבחינת מתן אפשרות נאותה להיערך לשימוע כראוי, שכן מספר דקות טרם ישיבת השימוע לא היה בידי יורם להתייעץ עם גורם מקצועי ולהתכונן כיאות לישיבה בה יוכרע עתידו התעסוקתי.
 5. משנפל פגם בשימוע הראשון שנערך ליורם והשימוע השני לא ריפא את הפגמים שנפלו בשימוע הראשון, יש לקבוע כי ליורם לא נערך שימוע כדין עובר לפיטוריו ועל כן זכאי הוא לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
 6. כאשר מדובר בעובד בגיל מבוגר אשר גילו הביולוגי הכשיל את גילו התפקודי, שעה שבגיל מתקדם קשה למצוא עבודה אחרת, פיטורים בגיל 62 הינם כמעט בבחינת "סוף פסוק" עבור אותו עובד – בסיטואציה מעין זו היה על החברה לפעול בדרכים אקטיביות של ממש למציאת עבודה ליורם, לרבות שקילת השיקולים הרלבנטיים כגון סיכויי העובד הספציפי במציאת עבודה אחרת נוכח גילו, יכולתו ומצבו המשפחתי.
 7. בנסיבות מקרה זה ומאחר ויורם לא היה מודע לישיבת השימוע אשר הובאה לידיעתו באופן פתאומי "כרעם ביום בהיר", דקות ספורות לפני הישיבה; בשים לב לפרק הזמן הקצר (דקות ספורות) בו היה על יורם להתכונן לישיבת השימוע הראשונה; לאור פרק הזמן בין ישיבת שימוע אחת לשנייה (יומיים); משבית הדין לא שוכנע כי הפיטורים יסודם במסגרת צמצומים בנתבעת; בשים לב לגילו של יורם דבר אשר הקשה על מציאת פתרונות תעסוקה חלופיים והקטנת הנזק; לאור פרק הזמן בו עבד יורם בחברה (11 שנים), יורם זכאי לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בגובה שמונה חודשי השתכרות בסך כולל של 142,400 ₪.
 8. סוף דבר – התביעה התקבלה. החברה חוייבה לפצות את יורם בגין פיטורים שלא כדין בסך של 142,400 ₪ וכן פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 50,000 ₪. כמו כן, החברה תשלם ליורם שכ"ט עו"ד בסך של 18,000 ₪.  


* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 


 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798