תיקון חוק הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו


ביום 11.8.2011 פורסם ברשומות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 (להלן – התיקון לחוק), אשר בין היתר מטיל סנקציות משמעותיות על מעסיקים במקרה של הפרת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002 (להלן – חוק הודעה לעובד). להלן עיקרי התיקון לחוק:

1. עפ"י התיקון לחוק, במקרה שנמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל הענייניים אשר יש לכלול בהודעה לעובד עפ"י חוק הודעה לעובד, במועדים האמורים בחוק הודעה לעובד, יהיה בכך משום מילוי חובתו של המעביד לתת לעובד הודעה בדבר תנאי עבודתו.

2. התיקון לחוק קבע כי בית הדין האזורי לעבודה (אשר לו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת חוק הודעה לעובד) רשאי –
(1) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין;
(2) ליתן צו עשה לתיקון ההפרה.

3. התיקון לחוק קבע כי במקרה שבית הדין לעבודה מצא כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה לעובד על תנאי עבודה בעניינים אשר יש לכלול בהודעה לעובד עפ"י חוק הודעה לעובד, או המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים אלה, רשאי בית הדין לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה).

פיצויים לדוגמה יהיו בסכום שלא יעלה על 15,000 ₪ ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר. הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין בשל אותה הפרה. ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי סעיף זה בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

בבוא בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד כאמור לעיל, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו, או בכך שהוטל על המעביד, בשל אותו מעשה, קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המנהליות).

בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 4 לחוק הודעה לעובד (הקובע כי מעביד המפר את חובתו למסור הודעה לעובד על תנאי עבודה/הודעה על שינוי בתנאי עבודה, או המפר את הוראות חוק הודעה לעובד לגבי עובד שהחל את עבודתו לפני תחילת חוק זה, דינו הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין), רשאי בית משפט או בית הדין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל מעשה שבשלו הורשע כאמור.

בבוא מפקח שמונה לפי חוק העבירות המינהליות להטיל קנס מינהלי בשל עבירה לפי סעיף 4 לחוק הודעה לעובד, או בבוא תובע מוסמך כמשמעותו בסעיף 8א לחוק העבירות המינהליות לדון בבקשה לביטול קנס מינהלי שהוטל כאמור, רשאי הוא להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל המעשה שבשלו מוטל עליו קנס מינהלי.

תחילת הוראות סעיף 3 זה ביום 11.12.2011 והוראותיו יחולו על הודעות שיש למסרן מיום 11.12.2011 ואילך.

4. בתובענה של עובד נגד מעבידו שבה שנוי במחלוקת עניין מהעניינים אשר יש לכלול בהודעה לעובד עפ"י חוק הודעה לעובד, והמעביד לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה (דהיינו הודעה לעובד על תנאי עבודה או הודעה על שינוי בתנאי עבודה), בכלל או לגבי אותו עניין, תהיה חובת ההוכחה על המעביד בדבר העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
 
 * המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : " דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798