עדכון שכר מינימום מיום 1.10.2012

 

הקדמה
ביום 15.6.2011 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק), הקובע את העלאת שכר המינימום כדלקמן:

  1. בתקופה שמיום 1.7.2011 עד יום 31.3.2012 – סכום השווה ל-4,100 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן – חוק שכר מינימום) (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);
     
  2. בתקופה שמיום 1.4.2012 עד יום 30.9.2012 – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום 1.4.2012, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום, לפי הגבוה מביניהם;
     
  3. בתקופה שמיום 1.10.2012 עד תום תוקפו של החוק – סכום השווה ל-4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום.

תחילתו של חוק זה ביום 1.7.2011 והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי חוק שכר מינימום, אלמלא הוראות סעיפים 1-3 לעיל, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בסעיף 3 לעיל.
 
בהתאם לכל האמור לעיל, בתקופה שמיום 1.10.2012 ועד לתום תוקפו של חוק זה שכר המינימום הוא כדלקמן:

שכר מינימום

 חודשי לשעה יומי - לעובד 5 ימים בשבוע  יומי - לעובד 6 ימים בשבוע
4,300 ש"ח 23.12 ש"ח 198.46 ש"ח 172 ש"ח

שכר מינימום לנוער ולחניך

גיל שכר למשרה מלאה (לפי 40 שעות בשבוע) שכר לשעת עבודה (לפי 173 שעות בחודש)
עד 16
(לא כולל)
3,010 ש"ח 17.39 ש"ח

מ- 16 עד 17
(לא כולל)

3,225 ש"ח 18.64 ש"ח
מ- 17 עד 18
(לא כולל)
3,569 ש"ח 20.63 ש"ח
חניך 2,580 ש"ח 14.91 ש"ח

 
* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798