שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002, נועדו להסדיר את השתכרותו של עובד עם מוגבלות, המוגדר בתקנות כעובד שהוא בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אשר מועסק או מיועד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהאוצר משתתף בתקציבו, ולפיהן:

 1. בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם
  עובד עם מוגבלות או מי שמוסמך או מורשה לפעול בשם עובד עם מוגבלות, רשאי לפנות אל המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה (להלן - המנהל) בבקשה למתן החלטה על שכר מינימום מותאם לאותו עובד (ישנו נוסח ספציפי לטופס הבקשה בתוספת לתקנות).

  לענין זה – "מי שמוסמך או מורשה לפעול בשם עובד עם מוגבלות" – למעט מעביד שאינו גורם שיקומי מלווה, כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007.
 2. החלטת המנהל
  המנהל, שהוגשה לו בקשה כאמור, ששוכנע כי יכולת עבודתו של העובד עם מוגבלות פחותה, עקב מוגבלותו, מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד, יחליט על שכר מינימום מותאם לגביו בשיעור המתאים מבין המפורטים להלן:
   
  (1) יכולת עבודה בשיעור העולה על 19 אחוזים ואינו עולה על 30 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 30 אחוזים משכר המינימום;
  (2)  יכולת עבודה בשיעור העולה על 30 אחוזים ואינו עולה על 40 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 40 אחוזים משכר המינימום;
  (3)  יכולת עבודה בשיעור העולה על 40 אחוזים ושאינו עולה על 50 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 50 אחוזים משכר המינימום;
  (4)  יכולת עבודה בשיעור העולה על 50 אחוזים ואינו עולה על 60 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 60 אחוזים משכר המינימום;
  (5)  יכולת עבודה בשיעור העולה על 60 אחוזים ואינו עולה על 70 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 70 אחוזים משכר המינימום;
  (6)  יכולת עבודה בשיעור העולה על 70 אחוזים ואינו עולה על 80 אחוזים – 80 אחוזים משכר המינימום.
   
  המנהל רשאי ליתן החלטתו לפרק זמן קצוב ו/או לסוגי תפקידים או עבודות כפי שיקבע.
 3. הפניית העובד לגורמי אבחון
  המנהל רשאי לדרוש מעובד עם מוגבלות שהגיש בקשה כנ"ל או שהוגשה בשמו, להתייצב לפניו או לפני גורם רפואי או גורם העוסק באבחון כושר עבודה שהורה עליו המנהל, לצורך קבלת ממצאים וכן רשאי הוא לדרוש מן העובד לחתום על כתב ויתור סודיות בהקשר זה, ולהמציא למנהל כל מסמך רפואי או אחר הנוגע למוגבלותו, ובלבד שהעובד לא יחויב בתשלום בגין אבחון או בדיקה כאמור.
   
 4. מסירת החלטת המנהל בבקשה לקביעת שכר מינימום מותאם
  החלטה מנומקת בכתב בבקשה תינתן בתוך 135 ימים מתחילת ההעסקה, ובלבד שלעניין בקשה שהוגשה אחרי שחלפו 90 ימים מתחילת ההעסקה תינתן החלטה בבקשה בתוך 45 ימים מיום שהוגשה או מיום שנתקבלו כל הממצאים והמסמכים האמורים, אם נתבקשו, לפי המאוחר מביניהם. המנהל ימסור למעביד הודעה בדבר גובה שכר המינימום המותאם שנקבע לעובד. בהחלטתו יודיע המנהל לעובד על זכותו להשיג על ההחלטה לפי נוהל שעליו הורה המנהל, וכן על זכותו לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך 45 ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.
 5. שכר המינימום המותאם
  נמסרה החלטת המנהל, יהיה שכר המינימום לעובד עם מוגבלות שבעניינו ניתנה ולגבי התפקיד או סוגי התפקידים או העבודות שלגביהם ניתנה, שכר המינימום המותאם שצוין בה, ואם ניתנה ההחלטה לפרק זמן קצוב - לפרק הזמן שנקצב בה, והכל מיום הגשת הבקשה לשכר המינימום המותאם, למעט בנסיבות כאמור בסעיף (ג) להלן לענין שכר מינימום מותאם בתקופת הביניים.
 6. עדכון שכר המינימום המותאם או ביטולו
  חל שינוי ביכולת עבודתו של עובד עם מוגבלות שבעניינו ניתנה החלטה או שחדל להיות עם מוגבלות, רשאי העובד, או מי שמוסמך או מורשה לפעול בשמו לענין זה, לפנות אל המנהל בבקשה לשינוי החלטתו או ביטולה, ובלבד שחלפו 90 ימים לפחות מיום מתן ההחלטה.
 7. שכר מינימום מותאם בתקופת הביניים
  (א) הוגשה למנהל בקשה כאמור לעיל, יהיה שכר המינימום המותאם של העובד אחד מהשיעורים המפורטים לעיל אם הוסכם כך בין המעסיק והעובד או מי שמוסמך לפעול בשמו (להלן - שכר המינימום המותאם בתקופת הביניים), לתקופה שעד למסירת החלטת המנהל.
  (ב) החליט המנהל על שכר מינימום מותאם בשיעור השונה משכר המינימום המותאם בתקופת הביניים, ישלים המעסיק את שכר העובד או יפחית משכרו, לפי הענין, באופן שהעובד יקבל את שכר המינימום המותאם ממועד הגשת הבקשה.
  (ג) הגיש העובד בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם לא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת העסקתו, לא יחול האמור בסעיף (ב) לעיל, ושכר המינימום המותאם לעובד כפי שקבע המנהל בהחלטה, בשיעור השונה משכר המינימום המותאם בתקופת הביניים, יחול ממועד מסירת ההחלטה.* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798